Grupa ministrantów w naszej parafii jest bardzo liczna. Ministranci zajmują się usługiwaniem w czasie Mszy Świętej: dzwonią dzwonkami, noszą świece i krzyż w czasie procesji oraz rozkładają kielich, podają ampułki i lawaterz do obmycia rąk, usługując celebransowi.

Ministrantami mogą zostać chłopcy, którzy przystąpili do Komunii Świętej. Przez rok kandydaci przygotowują się do tego zadania przez poznawanie obrzędów, przedmiotów i miejsc celebracji liturgicznych.

Ministranci ubierają na czas Boskiej Liturgii w białe szaty liturgiczne, czyli komeżki, symbolizujące czystość i wierną służbę. Służenie podczas Eucharystii to bardzo ważne zadanie, gdyż usługuje się samemu Bogu w centrum zgromadzenia liturgicznego. Od ministranta wymaga się, by był przykładem dobrego postępowania dla innych - w szkole, w domu i gdziekolwiek się znajdzie.

Patronami  Liturgicznej  Służby  Ołtarza  są:  św.  Dominik  Savio, św. Jan Berchmans, św. Alojzy Gonzaga, św. Stanisław Kostka i św. Tarsycjusz.

Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie!